Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Λόγια του Che GuevaraOur youth must always be free, discussing and exchanging ideas concerned with that is happening throughout the entire world.

Η νεολαία μας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη, συζητώντας και ανταλλάσοντας ιδέες που ασχολούνται με ότι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο.

Let me say, with the risk of appearing ridiculous, that the true revolutionary is guided by strong feelings of love. It is impossible to think of an authentic revolutionary without this quality.

Επιτρέψτε μου να πω, με κίνδυνο να ακουστεί γελοίο, ότι ο αληθινός επαναστάτης καθοδηγείται από ισχυρά αισθήματα αγάπης.
Είναι αδύνατο να σκεφτώ μια αυθεντική επανάσταση χωρίς αυτήν την ποιότητα.

I believed in armed struggle as the only solution for those peoples who fight to free themselves, I am consisted with my beliefs.

Πίστευα σε ένοπλο αγώνα ως τη μόνη λύση για εκείνους τους λαούς που αγωνίζονται να απελευθερωθούν, αυτό αποτελούν τα πιστεύω μου.
 
We are a mirror in which the oppressed peoples of the world who are fighting for their freedom see themselves reflected.

Είμαστε ένας καθρέφτης όπου οι καταπιεσμένοι λαοί του κόσμου που αγωνίζονται για την ελευθερία τους, βλέπουν τους εαυτούς τους να αντανακλώνται.

Many will call me an adventurer, and that I am, only one of a different sort. One who risks his skin to prove his truth.

Πολλοί θα με αποκαλέσουν τυχοδιώκτη, και αυτό είμαι, μόνο ένας από ένα διαφορετικό είδος. Ένας που ρισκάρει το δέρμα του για να αποδείξει την αλήθεια του.

I see myself being sacrificed to the authentic revolution.

Βλέπω τον εαυτό μου να θυσιάζεται για την αυθεντική επανάσταση.

We have won the war, the revolution begins now..

Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο, η επανάσταση αρχίζει τώρα ..


Ernesto Che Guevara
Hasta siempre comandante

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...